تحلیل و مولفه های پنج گانه بازاریابی

تحلیل و مولفه های پنج گانه بازاریابی

دربازاریابی تنها امور دارای اهمیت،عبارت است از ، نقاط تماس مشتریان با ارتباطات،محصولات و افراد شما. از دید مشتری این روابط متقابل با شما یعنی برنامه بازاریابی، من اینهارا نقاط قوت می نامم، و فهمیده ام اکثر آنها، در برنامه یا بودجه بازاریابی شرکت ها به دقت ذکر نمی شوند.مشتری شما چه موقع با افراد، محصول ی ااطلاعات مربوط به افراد و محصولات شما ارتباط متقابل پیدا می کند؟ با صرف کمی وقت فهرستی از نثاط قوت خود فراهم کنید.این فهرست طرح و برامه ی بازاریابی دقیق تر و مفصل تری را پایه ریزی می کند.برای کمک به شما پیشنهاد می کنم پنج مولفه بازاریابییعنی : محصول،قیمت،مکان یابی،بهبود بخشی و افراد را لحاظ کنیدحال با بهره جویی از این مولفه ها به نقاط قوت خود بیندیشید. ادامه دارد…

نظرتان را بنویسید
دیدگاه
نام
ایمیل