لینکی وار
روانشناسی

شما وکیل مدافع شیطان هستید

می خواهید یک تصمیم سرنوشت ساز برای زندگی شخصی ، سازمانی ، و یا کشورداری بگیرید ؛ شما نیازمند وکیل مدافع شیطان هستید ! فرض کنید در زندگی شخصی تان فرصت کاری در یک شهر دور فراهم شده است و باید درمورد قبول یا رد این فرصت تصمیم گیری کنید . نتیجه قبول یا رد […]