پدیده سندروم غفلت جمعی

سندروم غفلت جمعی چست؟ در یک آزمایش چند جوان به مصاحبه دعوت شدند. ضمن این که در اتاق انتظار کوچکی نشسته بودند، موجی از دود از سوراخ  یک دیوار وارد اتاق شد. هنگام وقوع این جریان، بعضی از آزمودنی ها در اتاق تنها بودند. بعضی دیگر هم در گروه های سه نفری نشسته بودند آزمایشگران […]

آیا اثر نزدیکی زمان را حس کرده اید؟

همه ما در دام اثر نزدیکی زمان می افتیم! تحقیقی نشان داده است که وقتی افراد درتابستان در حال ساختن خانه باشند، تاکید تاکید زیادی بر این خواهند داشت که خانه شان استخر داشته باشد این درحالی است که خانه هایی که در زمستان نقشه آنها کشیده می شود، معمولا فاقد استخر هستند! آیا نیاز […]