لینکی وار
لینکی وار

رفتار مغز در برابر اطلاعات منفی

فرض کنید دارید یک گزینه را برای تصمیم گیری نهایی بررسی می کنید. این گزینه می تواند فردی برای ازدواج باشد، یک خانه برای خرید،یک طرح برای سرمایه گذاری، یایک شریک برای عقد قرار داد! در مورد ویژگی های آن گزینه موضوعات مثبت متعددی گفته می شود. اما لا به لای نکات مثبتی که در […]