یک ماهه

10,000تومان 30 روز
ارسال تا 2 آگهی امکان ارتقاء و ویژه کردن آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2 آگهی

سه ماهه

25,000تومان 90 روز
ارسال تا 2 آگهی امکان ارتقاء و ویژه کردن آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2 آگهی

شش ماهه

40,000تومان 180 روز
ارسال تا 2 آگهی امکان ارتقاء و ویژه کردن آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 2 آگهی

یکساله

70,000تومان 365 روز
ارسال تا 3 آگهی امکان ارتقاء و ویژه کردن آگهی
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی