لینکی وار
لینکی وار
لینکی وار

اثر هاله ای در انتخاب

وارد یک فروشگاه شده اید، یک کیف را می بینید که طراخی بسیار جالبی دارد و برند مورد شما نیز هست. از جنس همان طراحی هایی که همیشه دنبالش بودید. می روید و آن را می خریدو دو روز بعد متوجه می شوید که چرم به کار رفته در این کیف ، اصلا با کیفیت نیست و سه ماهه خراب می شود. به علاوه آن ، دو فروشگاه آن طرف تر، همین طراحی با قیمتی به مراتب مناسب تر وجود داشت. اما شما آنجا آنقدر محو طراحی کیف شده بودید که به سرعت خرید کردید مثال دیگری  را در نظر بگیریم.فرض کنید که فردی به خواستگاری شما آمده است و برای اینکه باهم بیشتر آشنا شوید قرار گذاشه اید که باهم به رستوران بروید.آن آقا به موقع سرقرار حاضر شده است. زیاد ببخشید می گوید،برای گارسون انعام می گذارد و هنگام نشستن شما، صندلی رستوران را برای شما، صندلی رستوران را برای احترامعقب می کشد. آیا یعنی وی فردی متعهد، مودب،بخشنده و معتقد به حقوق و حرمت زنان است؟ نه شما در خطای هاله ای گرفتار شدید.


نگاه تحلیلی : چرا چنین چیزی رخ می دهد؟

تصمیم گیری در مورد کیف ، قضیه مهمی نیست. ممشکل آنجا پیش می آید که ما در ازدواج، انتخاب شغل، انتخاب رشته دانشگاهی ، انتخاب شریک کاری، انتخاب استاندارد، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب بازارهدف یا انتخاب پروژه سرمایه گذاری  دچار مشکلی شویم به نام پدیده اثر هاله ای. در ذهن ما پدیده یا خطایی به نام اثر هاله ای وجود دارد. براساس این خطا، قضاوت کننده به خاطراینکه تحت تاثیریک ویژگی از شییاشخص یا ایده، قرار می گیرد، بررسی منطقی و عقلانی ابعاد دیگر را فراموش می کند و قضاوت نهایی را تنها بر اساس یک برداشت انجام می دهد. دراین حالت، تاثیر ذهنیت قبلی یا نشانه های اولیه یا یک ویژگی برجسته ، شمارا به دام می اندازد. به خاطربرجسته شدن یک ویژگی مثبت،همه ی ویژگی های منفی نیز، مثبت می شود.یا بخاطر در نظر گرفتن یک ویژگی منفی به عنوان خطای هاله ای معکوس یا اثر شاخ نیز شناخته می شود. هاله چشم قضاوت کننده را بر سایر ضعف ها یا قوت ها می بندد. بسیاری از برند های دنیا، بخاطره همین پدیده ضرر یا سود هنگفتی کرده اند.

راهکارچیست؟ تعلیق درتصمیم گیری

  1. تعلیق در تصمیم گیری! اگر دیدیم که از یک ویژگی یک شخص یا از یک ویژگی دریک شی یا ایده خوش مان امد، تصمیم گیری را به تاخیر/تعلیق روبه رو کنیم. تجربه نشان داده است که همان تاخیر ساده باعث می شود که بعد از فروکش کردن هیجنات منطقی تر تصمیم گیری کنیم.
  2. روشن کردن اهداف  قبل از دیدن و بررسی گزینه ها! آن فرد که اهدافش را به روشنی تنظیم کرده است دچار هیجان نمی شود. ممکن است از گزینه ای بخاطره یک ویژگی خوشش بیاید.ولی چون مجبور است که آن گزینه را از دیدتماماهداف بررسی کند در دام اثر هاله ای نمی افتد. ماتریس اهداف_گزینه ها و پیامدسنجی گزینه ها (میزان دستیابی به اهداف در صورت انتخاب هر کدام از گزینه ها)  کمک خوبی خواهد بود. برای مثال جدولی رسم کنیم. درستون اول گزینه ها را قرار دهیم و در ردیف اول اهداف را بنویسیم. حال در تقاطع هریک ازگزینه ها و اهدافمیزان امکان تحقق این ترکیب (گزینه_هدف) را تخمین بزنیم.
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید